کارفرما: اداره راه و شهرسازی استان یزد – 1394/12/18