کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد – 1397/3/12