کارفرما: اداره کل راه و شهرسازی استان یزد – 1397/2/9