کارفرما: مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران – 1397/3/12