کارفرما: شرکت تعاونی توسعه پیشگامان بندر خشک کوثر – 1395/8/1