کارفرما: اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان یزد – 1395/9/18