کارفرما: شرکت شهرک های صنعتی استان یزد – 1396/3/31