کارفرما: مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران – 1396/2/16