کارفرما: مدیریت راهداری اداره راه و شهرسازی استان یزد – 1394/6/7